پایه تحصیلی

مقاطع تحصیلی در  دوران مدرسه شامل پایه های زیر است:

ریاضی و سایر دروس رشته های زیر در دبیرستان